GDPR

GEFIRA stavby s.r.o.
IČ: 073 00 263
se sídlem Randova 3205/2, 150 00 Praha 5
(dále jen „správce“).

Správce bude zpracovávat Osobní údaje pro následující účely:

 • plnění smluvního vztahu v oblasti převodu vlastnického práva k nemovitým věcem ve vlastnictví správce včetně souvisejících činností,
 • zahájení a vedení jednání předcházejících uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, smlouvy kupní, smlouvy o úschově vč. veškerých jejich dodatků (dále jen „smluvní dokumentace“),
 • příprava smluvní dokumentace,
 • uzavření smluvní dokumentace a plnění práv a povinností z ní vyplývajících,
 • vyřízení požadavků, dotazů, připomínek a reklamací.

Správce bude Osobní údaje zpracovávat:

 • automatizovaně (strojově) prostřednictvím výpočetní techniky,
 • ve fyzické podobě (písemně).

Osobní údaje mohou být předány k dalšímu zpracování následujícím subjektům:

 • poskytovatelům účetních služeb,
 • poskytovatelům právních služeb,
 • poskytovatelům IT služeb a technologií,
jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

Tento souhlas je udělen na dobu:

trvání smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem, a dále

na dobu, která je uložena zákonnými předpisy. U většiny smluvních vztahů správce musí zajistit dobu archivace související s plněním daňových povinností, proto správce uchovává Osobní údaje, které se vztahují k plnění smluvní dokumentace, po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 • subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
 • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
 • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů má právo na to, aby správce v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebo se obrátit na soud.


Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací